Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2005. március

Virágvasárnap
Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezete
Jézus szamárháton
A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűlünk össze, hogy az egész Egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumát akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulástól. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és az örök életének is részesei lehessünk.

Urunk, Istenünk, növeld azok hitét, akik benned remélnek! Hallgasd meg könyörgő imánkat, hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk a diadalmasan bevonuló Krisztus Király elé, a jócselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala. Ámen.
„Imádjuk Krisztus Urunkat,
akit Jeruzsálembe történt bevonulásakor
Királyként és Messiásként
ünnepelt a tömeg.
Dicsérjük örvendezve:
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna neked, Dávid Fia,
örökkévalóság királya,
hozsanna neked,
aki diadalt arattál
a halál és az alvilág felett!”

(Fohász a mai nap laudeséből)
Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora emlékezete
Az égre halvány, hűs csillagok ültek.
S imbolygó lépéssel, némán vezette
A tizenegyet Jézus akkor este,
Csütörtök este...
A kertben mindnyájan letelepültek,
A földet álmos, szürke köd beeste,
S Jézus továbbment. Fázós volt a teste,
Csütörtök este...
Ment meghajolva, súlyos zord teherrel:
Világnak minden bűne Őt kereste,
S Ő alázatos, szűz vállára vette,
Csütörtök este...
És lerogyott egy éles, bús kövön, -
Miként a bárány vágóhídra vetve...
És felnyögött, felsírt, kegyelmet esdve,
Csütörtök este.

(Környei Paula)
kehely és ostya
A mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk lévő valóság legyen.
Annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött Fiad új és örökre szóló áldozatát és szeretetlakomáját halála előtt az egyházra bízta.

Kérünk, segíts, hogy méltóképpen felkészüljünk a Veled való egyesülésre és ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük.
ÁmenNagypéntek
Urunk szenvedésének emlékezete

     „Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes kiszolgáltatottságnak és elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és véglegesen Isten kezére adni.
kereszt
     Az első kereszt a gyermekkor keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták. A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a neve. A harmadik a felnőttkor keresztje, minden kereszt közül talán a legmeredekebb. Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. Most kell leginkább ellenállni a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének. Az utolsó kereszt az öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a harmadik a bal latoré. Jézus barátságába fogadja a jobb latort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt - valamennyiünkért. A kereszt az egyedül lehetséges haza jóhíre.”

(Pilinszky János)
     Ami egyszer megtörtént Jézus passiójában, az nem más, mint annak a konkretizálása, ami a világ kezdetétől a világ végéig szakadatlanul történik: egyfelől a bűn megveti Istent, másfelől Isten alászáll, egészen az emberhez kicsinyedik, s kiszolgáltatottságunk legvégső formáját, a kínhalált is megtapasztalja.
     „Azt tesztek velem, amit akartok, akkor is szeretlek!” A bűn története és Isten totális emberszeretetének a története: ez a Passió. Ez az üdvtörténet tartalma. Mindennek legmélyén ott a kereszt.
     A nyakban hordott kereszt, a szobák falán levő feszület, az útszéli és a templomtornyokat megkoronázó kereszt - mind Isten emberszeretetének, halált legyőző szeretetének győzelmes jele. Ezért kell a nagyhéten újra fölfedeznünk és megbecsülnünk imádságaink, Istenhez szólásaink keretét, a keresztvetést. Ebbe kapaszkodva tudjuk egyedül megmenteni és ugyanakkor odaajándékozni életünket.„Keresztények, sírjatok,
mélyen szomorkodjatok,
keseregjen minden szív,
aki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,
hozzád buzgó fájdalom,
aki Téged meg nem szán,
Ó, Jézus a keresztfán.”
a szenvedő JézusNagyszombat
Jézus sírban nyugvásának emlékezete

az üres sír      Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik.
     Az asszonyok, akik hittek benne, gondoskodtak róla és tanítványairól. Halála napján fájdalmukat visszaszorítva arra gondoltak, hogyan temessék el emberhez méltó módon. Keneteket vásároltak, gyolcsokat hajtottak össze, és az ünnep elmúltával sírjához siettek. Isten angyala várt ott rájuk a feltámadás örömhírével. Ez volt a síron túl is hűséges szeretet jutalma.
Húsvétvasárnap
Krisztus feltámadásának ünnepe

a feltámadt Krisztus Békesség veletek! Én vagyok, ne féljetek! - köszönt bennünket is a feltámadt Krisztus! Mindnyájan találkozni szeretnénk vele, mint azok, akik feltámadása után látták, hallották, érinthették Őt. Mi is a találkozásra várunk, azért megyünk a szentmisére, hogy vigasztaló szavait halljuk, lángoljon a szívünk és felismerjük a Feltámadottat a kenyértörésben. Maradj velünk, Urunk, mert esteledik és lemenőben már a nap! - kérleljük.
     Betér otthonainkba, és mi futva visszük szét utána az örömhírt: VALÓBAN FELTÁMADOTT!Rejtvény

PONTGYŰJTÉS: Mindenki, aki a helyes megfejtéseket beküldi hónapról hónapra, gyűjtögetheti pontjait 3 hónapon át. Júniusban összesítünk, értékelünk, jutalmazunk!
B
Minden válasz B betűvel kezdődik. No de mi is a válasz?

1. Ebbe a faluba kellett mennie Szent Józsefnek az összeírásra.
2. Őt engedték szabadon, noha gyilkos volt, Jézusnak pedig halálát követelték.
3. A 12 apostol egyike. Másik neve: Nátánáel.
4. Ő alapította a bencés rendet.

kakas
Pótlás
Pótold a hiányzó szavakat! Ha 11 éves elmúltál, keresd a mondatok helyét a Bibliában!

„Mielőtt ma a ____________________ szól, háromszor fogsz __________________ engem.”

„Még ma velem leszel a ________________________.„

„Atyám, ______________________ ajánlom lelkemet.„

„Miért keresitek az _________________ a holtak között? Nincs itt, _________________.„


A megfejtéseket NEVETEKKEL ÉS ÉLETKOROTOKKAL adjátok Szilasné Udvardy Katalinnak legkésőbb március 27-ig.
A frissen felvett alkalmazott először megy dolgozni új munkahelyére. A főnöke meleg kézfogással üdvözli, majd azt mondja neki:
- Nos, az első feladata az lesz, hogy megfogja a seprűt, és alaposan kitakarítja az irodát!
- De uram, nekem egyetemi diplomám van!
- Jól van, értem. Akkor megmutatom, hogyan kell csinálni...

----------------

-Mi az abszolút közöny?
-Hát nem mindegy?

----------------

-Mi az: piros és lassú?
-Csigavér.

----------------

Mi az: dróton ül, és ugyanolyan jól lát előre, mint hátra?
-Vakvarjú!


Emlékszel?
Ez egy olyan játék, aminek játékszabályai igen egyszerűek: csak úgy kell kezdődnie a történetnek, hogy „Emlékszel...?” És utána néhány mondatban feleleveníthetjük közös élményeinket, ami valamiért megragadt bennünk tréfás, tanulságos vagy csak minket formáló hatása miatt. Hát itt van íme egy:

     Emlékszel, amikor nagycsütörtökön még a Szent Tádé kápolnában gyűltünk össze, illetve annak hittantermében, a penészes pincében, „utolsó vacsorára”, majd felmentünk a templomba virrasztásra. Egész sokan jöttünk össze fiatalok és idősebbek, hogy együtt imádkozzunk, énekeljünk. Minden évben végigolvastuk Jézus búcsúbeszédét is szakaszonként továbbadva a Bibliát. Azóta megtanultam már, hogy a hit nem érzésekből áll, akkor mégis valami belső melegséget éltem át. Meg tudtam volna ölelni az egész világot. Jó volt ott lenni. Szívesen örökké tette volna a pillanatot, mint Szent Péter, aki a színeváltozáskor legszívesebben sátrat vert volna, hogy ott maradhasson, hogy ne múljon el a felemelő pillanat.
     Kívánom nektek is, hogy a közelgő három szent nap bennetek is hagyjon ilyen maradandó belső élményeket, és ne múljon el nyomtalanul életetekben!

Ha van kedvetek társulni, írjátok meg ti is maradandó élményeiteket! Várom írásaitokat papíron, levélben vagy más módon! Előre is köszönöm!


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.