Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2004. május


Köszöntsük az édesanyákat! Köszöntsük a Szűzanyát!
Ratkó József: Zsoltár

Az anyák halhatatlanok,
csak testet, arcot, alakot váltanak.
Egyetlen halott sincs közülük,
fiatalok, mint az idő.
Újra születnek minden gyerekkel
és megöletnek minden halottal,
harmadnapra feltámadnak
mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.
Mária a gyermek Jézussal Dél van. A templom nyitva áll. Belépek.
Jézus Krisztus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek.

Nincsen, amiért könyörögjek vagy amit fölajánljak neked,
Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek.

Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól.
Tudjam, hogy a fiad vagyok, és itt vigyázol.

Mert te vagy a szép, mert te vagy a szeplőtelen,
Te vagy az asszony, akit fölmagasztalt végre a kegyelem.
Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet,
Jézus Krisztus anyja, legyen hála neked!

(Paul Claudel)mise
Hivatások vasárnapja


"Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket."
(Mt 4, 19)

Imádkozzunk ezen a napon, hogy egyre több fiatalban bontakozzon ki a hivatás lelkülete, és a felszentelt papokkal együtt odaadóan, hűségesen szolgálják az Istent és a rájuk bízott nyájat!

pap Uram, adj sok munkást szőlődbe és ne feledkezzél meg örökségedről, egyházadról;
Uram, adj sok keresztény családanyát, aki neked szent fiakat és papokat nevel;
Uram, adj sok jó gyermeket, akinek a lelkében a hivatás csírája gyökeret tud verni;
Uram, adj sok ifjút, akiben a hivatás kegyelme jó talajra talál és kifejlődhetik;
Uram, adj sok nevelőt akinek szava és példája a hivatás magvát a lelkekbe elhinti és növeli;
Uram, adj sok imádkozó keresztényt, aki a hivatás nagy kegyelmét sokak számára kiesdekli;
Uram, adj sok buzgó világi katolikust, férfit és nőt aki a papok munkáját elősegíti.
Jézus mennybemenetelének ünnepe

Jézus mennybe megy "Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment." (ApCsel 1, 11)

A mennyország Isten háza. Az élők hazája. A béke birodalma. A megnyugvás kikötője. Óceánja minden jónak. Célja minden vágynak. Forrása minden örömnek. A bőség kincseskamrája. Minden dicsőség fellegvára. Minden szenvedés száműzése. Ott ámulni fogsz és szeretni. Minden a tiéd, csak élvezned kell. Megkapsz mindent, amit csak kívánsz, és semmi sem lesz, amitől félned kellene.

Ott ami jó, baj nélkül van: az öröm bánat nélkül; a bőség csömör nélkül; az egészség betegség nélkül; élet: minden bizonytalanság nélkül. Milyen nagyszerű! Szemlélni, mindazt, ami szép; szeretni mindazt, ami jó; bírni mindazt, ami hatalmas; ízlelni mindazt, ami édes; látni a legtisztább Igazságot; szeretni a legnagyobb Szépséget; birtokolni a mérhetetlen Jóságot; élvezni a végtelen Boldogságot. Istenem, majd egyszer engem is elszólítasz, hogy Veled legyek és lássalak.


"Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok." (Jn 14, 2-3)
galamb Pünkösd

Pünkösdkor azért kapjuk a Szentlelket, hogy megvilágosítson, megértsük hitünk tanítását, helyesen tudjunk szólni a hitről. Megerősítsen a jóban, hogy le tudjuk győzni a rosszat, és az üdvösség útján örömmel járjunk, hordozva életünk keresztjét. Kérjük Urunk kegyelmét, hogy a világban Őt képviselve embertársaink javát szolgáljuk.

     Mennyei Atyám! Küldd el nekünk a mennyből ígéretedet, amelyeket a próféta által megígértél, és amelynek teljesítésére Szent Fiad is kötelezettséget vállalt! Teljesítsd be, Urunk, adott szavadat, amelyben hittünk, mert Szent Fiad, Jézus Krisztus közvetítette azt nekünk. Atyám, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy részesüljek az új életben, amelyet Fiad hozott el, hogy én is Fiadként élhessek Őbenne!

     Uram, Jézus, Te megígérted, hogy mindaz, aki hozzád közeledik és elismeri, hogy szomjazik az élő vízre, amely az örök élet forrása, azt Te betöltöd Szentlelkeddel. Én vágyom az örök élet forrására, amely a Te szent szívedből fakad. Epedve várom személyes pünkösdömet, hogy elteljek Szentlelkeddel, az Ő gyümölcseivel és karizmáival, hogy hatalommal felruházott tanúja lehessek feltámadásodnak.

     Belekapaszkodom ígéretedbe, és rendületlenül hiszem, hogy beteljesíted adott szavadat, mert Te Isten hűséges és irgalmas Fia vagy. Szomjazom és hiszem, hogy Te telve vagy Szentlélekkel, hogy kiáraszd ma Őt rám. Uram, életadó Krisztus, keresztelj meg engem Szentlelkeddel!

     Szentlélek, Jézus nevében kérlek, jöjj el életembe, és egész sorsomnak adj értelmet! Kitárom előtted lelkem kapuját, hogy lelkem minden mélységét átjárd, és Te vezérelj engem. Jöjj, Szentlélek, és töltsd be egész lényemet: testemet és lelkemet, értelmemet és akaratomat!rejtvény
Válaszd ki a helyes megfejtést!


1.Hol volt Jézus mennybemenetele?
A: Tábor-hegyenB: GolgotánC: Olajfák hegyén

2.Kit választottak Júdás helyett apostolnak?
A: JózsefetB: MátyástC: Istvánt

3.Kié volt a híres pünkösdi beszéd, melynek hatására 3000 lélek keresztelkedett meg?
A: Szent PéteréB: Szent PáléC: Szent Jánosé

4.Milyen csoda történt pünkösdkor?
A: nyelvek csodájaB: betegek gyógyulásaC: kenyérszaporítás
rejtvény
A megfejtéseket Szilasné Udvardy Katalinnak adjátok le személyesen május 16-ig!


Május 22: Szent Rita

Szent Rita

Szent Rita 1367 körül született. Lelke már fiatal korában Istennel töltekezett, szülei házában szemlélődő, valóságos remete életet élt. Egyedül csak Istennek akarta szentelni életét. A Gondviselés azonban más élethivatásra is kiszemelte. Szülei tanácsára házasságra lépett. Férje nehéz természetű, hirtelen haragú ember volt, aki sokszor bántalmazta feleségét. De a férj a nemes lelkű feleség mellett lassanként megváltozott, és bűnbánó lélekkel Istenhez tért. Házasságukat Isten két fiúval áldotta meg. Férjét haragosai meggyilkolták, két kisgyermekét a jó Isten magához szólította.

Rita özvegyen, árván maradt, csak az Istent érezte maga mellett. Bejutott az Ágoston rendi apácák casciai kolostorába. Itt a szemlélődésnek és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek szentelte életét. Egyetlen vágya volt: együtt szenvedni a töviskoronás Krisztussal. A töviskoszorús Krisztus jegyese lett, akit az égi Vőlegény töviskoronájának egy homloksebével jegyzett el. 15 éven át, haláláig viselte Rita a sebet. 66 éves korában, 1447 körül halt meg. 1737-ben boldoggá, 1900. május 24-én szentté avatták.

Szent Rita rózsakoszorú

Éremre Hiszekegy...

I. Miatyánk, aki a mennyekben vagy...
Üdvözlégy Mária,...
     1. akit a Szentlélektől fogantál.
     2. akit a szíved alatt hordoztál.
     3. akit a világra szültél.
     4. akit a templomban bemutattál.
     5. akit a pásztoroknak is, a bölcseknek is megmutattál.
     6. akivel Egyiptomban menekültél.
     7. akit bánkódva kerestél, és a templomban megtaláltál.
Dicsőség...

II. Miatyánk, aki a mennyekben vagy...
Üdvözlégy Mária,...
     1. akit odaadó szívvel szolgáltál.
     2. akinek első és leghűségesebb tanítványa lettél.
     3. aki közbenjárásodra tette első csodáját.
     4. akinek a keresztúton is társa voltál.
     5. akinek keresztje alatt magad is áldozattá váltál.
     6. akinek halálakor lelkedet a fájdalom tőre járta át.
     7. akinek ölelő karjaidban ravatalt készítettél.
Dicsőség...

III. Miatyánk, aki a mennyekben vagy...
Üdvözlégy Mária,...
     1. akinek feltámadásában boldogan örvendeztél.
     2. akinek mennybemenetelét csodálattal nézted.
     3. akinek Szentlelkét imádkozva vártad.
     4. akinek Egyházát megszületni láttad.
     5. aki Téged, szent Szűz, minden bűntől megóvott.
     6. aki Téged, szent Szűz, mennybe fölvett.
     7. akinek kegyelméből édesanyánk és királynőnk lettél.
Dicsőség...

Szent Rita olvasója


Könyörgés: Édes Mennyei Atyánk! Kedves leányod Szent Rita, egész életén át, szívében hordozta Jézust, és az Ő szeretetét sugározta embertársaira. Add, hogy tudjuk, és soha ne feledjük: "Krisztus követségében járunk, Isten maga buzdít általunk!"


Könyörgés: Édes Mennyei Atyánk! Kedves leányod Szent Rita, Jézus szenvedéséből és keresztjéből merített erőt embertársainak önfeláldozó szolgálatára. Add, hogy tudjuk, és soha ne feledjük: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni!"


Könyörgés: Édes Mennyei Atyánk! Kedves leányodat, Szent Ritát, földi zarándoklása után fölvetted szentjeid boldog sorába. Add, hogy tudjuk, és soha ne feledjük: "A mi hazánk a mennyben van!"
Pártfogást kérő ima Szent Ritához

     Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kis gyermeket! Oltalmazz engem a gonoszlélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erősíts, ha elveszítem bátorságomat, és ha kishitű vagyok! Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak pártfogómul és közbenjárómnak. Hűségesen akarom követni erényeidet. Eszközöld ki a jó Isten áldását minden munkámra és szándékomra, különösen pedig legfőképp segíts, hogy megkapjam a végső kitartás és a jó halál kegyelmét! Ámen.

<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.