Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2004. március

Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!

Hitünk, vallási életünk központi igazságai:
a megtérés, a keresztség,
a szenvedés,
a halál és a föltámadás,
az egyházi év
legbensőségesebb szakasza.

Minél többször ünnepeljük,
annál inkább mélyül
keresztény életünk exodusa, kivonulása, szabadsága, ígérete, boldogsága.

(Pákozdi István)


- múljék el tőlem -

add Uram
     hogy megnyíljak a fénynek
     a saját Olajfák-hegyi éjszakámban

     hogy magamévá tudjam tenni
     az Atya kemény akaratát én is

     hogy akarni tudjam azt
     amit nem akarok

(Szent-Gály Kata)
a három kereszt
- ha valaki utánam akar jönni -

minden nap felveszem keresztemet
anélkül, hogy keresztnek tartanám

viszem
     mint terhet
     mint nyűgöt
     mint nehéz kötelességet

mikor enyém lehetne
a hasonlóság öröme is

(Szent-Gály Kata)

"A Szent Negyvennapnak két jellegzetes belső tulajdonsága van:
     egyrészt és elsősorban ez a keresztségre való előkészítésnek és arról való megemlékezésnek,
     másrészt pedig ez a töredelemnek ideje.

Ezért kell, hogy a hívők ebben az időben nagyobb buzgósággal hallgassák Isten igéjét,
több időt fordítsanak imádságra, hogy így készüljenek a húsvéti misztérium megünneplésére."
(II. Vatikáni Zsinat LK 109.)

----------

AZ EGYHÁZ EURÓPÁBAN

a Szentatya, II. János Pál pápa szinodus utáni apostoli buzdítása

AZ EGYHÁZBAN ÉLŐ JÉZUS KRISZTUSRÓL MINT A REMÉNY FORRÁSÁRÓL EURÓPA SZÁMÁRAAz Európáról szóló körlevél üzeneteinek beosztása a Nagyböjt vasárnapjaira


Az őszi esperesi koronán az az elhatározás fogalmazódott meg, hogy a Nagyböjt folyamán igen hatékony lépés lenne valamilyen mértéktartó módon a Hívek elé tárni Szentatyánknak Európáról írt, Kontinensünkhöz szóló apostoli buzdítását. Kétségtelenül az összetartozás, az egység építés beszédes jele, ténye lenne, akár még jó példa is, ha a 6 nagyböjti vasárnapra elosztva vázlatosan ismertetnénk ezt a mindnyájunk sorsát, jövőjét érintő Üzenetet.

Nagyböjt 1. vasárnapja: február 29. Jézus megkísértése Lk -4, 1-13

a) Az Evangéliumhoz erősen rímel az Ecclesia in Europa apostoli buzdítás Bevezető-jéből a kulcsmondat: "Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számon kéri a bennetek élő reményt." (3, 14-15. (l.p.)

Ki-ki úgy mutatja be ezt a 2033. Jún. 28-án aláírt üzenetet, ahogyan jónak látja, mindenesetre ez már a II. Eu. Szinódus munkájának összefoglalása, - éspedig - bár szelíd hangon, a remény és öröm lehetőségére erősen rámutatva, mégis a Jelenések könyvének apokaliptikus hátterével. Jellemző a Bevezetés 4. Pontjában a hármas kulcsszó: egység, a remény-szomjazása, megmutatni az élő Jézus alakját...

b) A kísértés vasárnapján mára aktualizálja Jézus példáját, ha (röviden panorámaképet, jellemzést adunk a ma Európájának állapotáról "A remény elhalványulása" c. alatti éles, találó kifejezések felsorolásával). 7-9 pont "Eu spirituális hátország nélkül, a jövőtől való félelemben; csöndes aposztáziában", a halál kultúrájának tünetei között.

c) De mindjárt hozzátesszük a remény „elnyomhatatlan vágyának jeleiként a köv. 9-et: (11.p. 2. bek:)

Nagyböjt 2. vasárnapja: Március 7. - Urunk színváltozása

Igen jól illik ebbe, igen jól alkalmazza a mai lelki igényeinkhez a bibliai tanúságtelt az Ecclesia in Europa 18-43 p. szakasz, természetesen erősen tömörítve, egyik-másik pontra koncentrálva.

a) Pl. így: Térjünk vissza Krisztushoz. minden remény forrásához!
Ehhez 19 p. 1. bekezdése, 21.p. 32. 1. Bek.

b) Az Úr megtérésre hív, mert a 3. Évezred egyházára rá van bízva a remény evangéliuma.

Ehhez: 23. P. 2. Bek. 24. P. (/!/ ez ma az EU vitatémája!!!) 26. Személyes hangvételű

c) És missziós küldése az egész Egyháznak szól:

Ehhez kiemelten a hivatások gondozásának gondja (39.p.) a laikusok küldetése (41.p.), a nők szerepe (42-43.p.), a lehetőséghez mért rövid keretben .. .

Nagyböjt 3. vasárnapja: március 14. Lk 13, 1-9: bűnbánatra felhívás, a terméketlen fügefa példájával!

Az Ecclesia in Europa körlevél törzse a klasszikus hármas krisztusi munus szerinti tagozódásban: a remény evangéliumának

  1. hirdetése,

  2. ünneplése,

  3. szolgálata,
    tehát krisztus prófétai, papi és pásztori szerepében való részvállalásunk.

Ma az első témát adja - a bűnbánatra felszólítás szolgálatára érve ezen a vasárnapon a III. fejezet: A remény evangéliumának hirdetése címmel (44-63).


a) Krisztus titkát, misztériumát - megtisztulva hozzá - hirdetnünk kell, esetleg a bevezető bibliai kép a tekercsről .. . (44.p. 45.) 2. Bek. 47: jellemző, 49.p. az élet tanúságtételével és főként az 50.p. második felének néhány sora, akár Felolvasható: a felnőtt hitre nevelés magnakartája!!!


b) Tegyünk tanúságot az egységünkkel és a dialóguskészségünkkel!
Csak felsorolás szerűen a koncentrikus feladatköröket:
a részegyházak közötti közösség,
az ökumenikus közösség,
a nem keresztény vallásokkal folytatandó dialógus (53-57 p.)


c) A társadalmi élet evangelizálása: szintén csak a témakörök bemutatása: mindennapok kultúrája, keresztény oktatás-nevelés fiatalok hitre nevelése (v.ö. 62. p 2. bek.) média (v.ö. 63.p. 2.bek. 58-65 p.)


Nagyböjt 4. vasárnapja: március 21. Lk 15: a tékozló fiú története

Idén főként a hazatalálás örömére, az ünneplésre koncentrálhatnánk, beleértve a második fiú szerepét is.

Ehhez remekül illik: Ecclesia in Europa IV. fej.: a remény Evangéliumának ünneplése (66.. 83.p.)

a) a közös ünneplésünk a közösség hivatalos imádsága: a liturgia

ehhez: kell a liturgia új felfedezése (NB. 69.p. 1. bek. A kérdés mélysége a 72.p-ban)

b) A szentségek ünneplése (74.p. figyelemfelhívó, 75. pontban a magyar fordítás az eukarisztiát "az örökkévalóság kóstolójá"-nak mondja az időben. A kiengesztelődés szentsége: (76-77),

c) De kell mindehhez a személyes és közösségi hangolódás: imádság és élet (78-80), beleértve a vasárnap komolyan vételét is (81-82).


Nagyböjt 5. vasárnapja: március 28. Jn 8 1-11. Jézus mit tesz a házasságtörő asszony esetében?

Krisztus finom és erőteljes szolgálatának a mai Európában hiteles követése lehet az Ecclesia in Europa V. fejezetében leírtak (83-105 p):

a) A szeretet útján (vö. 83. 1. Bekezdés remek felsorolásait)
A szeretet szolgálata: "a közösség gyakorlótermei" - legyünk (vö. 85. h. 1, 3 bek.)

b) Konkréten - adjuk vissza a reményt a szegényeknek (8G-89.p.)
- és vegyük komolyan a házasság és a család igazságát!!! (igény
szerhit, a lehetőségekhez mérten: 90-94. P.
különösen élénk a 94/2 három felhívása! 95-96. P.)
- szolgáljuk az élet evangéliumát! 95-96.p.
- "az emberhez méltó várost építsünk!" 97-99.
Különösen a 99.felszólítása!!)
- a befogadás kultúrájáért (100-103)

c) Mintha a mai vasárnapban irgalmasságában megnyilatkozó Jézus nekünk szóló mostani szava lenne: szenteljük magunkat a szeretetnek (104-105) (személyes hangú)


Nagyböjt 6. vasárnapja: Virágvasárnap Lk 22. Az Eukarisztia alapítása..

A történelmi tényt - a mai szentmisén való megjelenítésén át, összeköthetjük a reményben várt végső nagy lakomával ... a Jel. 21 fejezet-beli (helyesen 21. fejezet) új Jeruzsálem látomásával...

ĂŤgy Ecclesia in Europa VI. fej. A remény evangéliuma egy új Európának (106-121). Mivel ma csak röviden szólhatunk a Passió miatt:

a) Európa spirituális hivatását talán csak megemlítjük, bár majd a húsvéti mondanivalónkban erre bátran támaszkodhatunk (106-112). Különösen szép: 108/1, a 109 (1 beli javaslat, figyelmeztető a 112/2.).

b) Európa építése: vö. 116/2 bek.

És a remek felszólitások: 102, 53. bek. és főként 121: Ne félj, légy bizakodó! Ne kételkedj...

*** Marad a következő Mária ünnepre. vagy bármikori befűzésre: A Befejezés, a Mária iránti bizalom (122-125.)

*** Bizalommal ajánljuk tehát a szellemi-lelki közösségnek, testvériségnek ezt a páratlanul mai, minket érintő és konkrét, és mértéktartóan megosztható kihívását!<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.