Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2004. február

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Urunk bemutatása a templomban

"Csakhamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek... De ki tudja elviselni az ő eljövetelének napját?" (Mal 3. 1-4)
A megtestesülés minden értelmet és képzeletet fölülmúló csodálatos titok. Miért?
A prófétai várakozással ellentétben nemhogy rettenetes és félelmetes, de még csak nem is látványos és feltűnő. Nincsenek tömegek, nincsenek nagy csodák, nincs különleges lángcsóva, fény. Csönd van. Márián és Józsefen kívül mindössze Izrael két igaz embere a tanúja.
A Szentlélekben való rejtett találkozás ünnepe ez a nap. Isten végtelen gyöngédsége, szelídsége és tapintata nyilvánul meg a bűnös emberiség iránt. Az Úr Jézus mindenben sorsközösséget vállal velünk, bűnös és szenvedő emberekkel. Érte is bemutatják az áldozatot, akit pedig nem kell kiváltani, hiszen mindenestül Istené.

ima "Jöjj hát el hozzám, emberré lett Istenem, lépj be hajlékomba! Szeretném, ha tiszta és fényes templomban fogadhatnám érkezésed, de látom, hogy minden erőfeszítésem kevés ahhoz, hogy méltóképpen felkészüljek fogadásodra. A te látogatásod teszi tisztává és árasztja el fénnyel lelkem szegényes hajlékát. Mennyi fény hullt eddig is utamra, szelíd és biztató sugarak, melyek nem engedték, hogy megtévesszenek és elcsábítsanak hamis csillogások! A rólad mondott prófétai szavak engem is köteleznek. Nekem is az a hivatásom, hogy fény legyek: lámpás, melyet a tartóra tehetnek. Nem vadul lobogó, ideges láng, hanem szelíd, de kitartó fény: örökmécs."
Barsi BalázsJókai Anna: Ima Magyarországért


Öregisten, Nagyisten
    nézd, hogy élünk itt lenn
    katlanba zárva
    csodára várva
    csöbörből vödörbe magyarok.
    Itt élünk se élve se halva
    hurrá a vödörben hal van
    süthetünk szálkás kis pecsenyét
    a friss húst viszi már a fürge menyét
    körben a bozótból
    ragadozók szeme villog
    az elhevert csordákon
    áldozati billog.
        (csitt, csak csendesen, ne kiálts, mormold csak, mormold az imát)
Öregisten, Nagyisten
    ha Te nem, ki segítsen?
    Sovány lakomára
    noha bort kínáltak
    s akik ezt megitták
    bódultakká váltak.
        (...csak csendesen, ne siránkozz, halkan szólj elkábult hazánkhoz)
Öregisten, Nagyisten
    érted sóvárog ma minden
    akik hortyognak szanaszét
    vagy éberen vigyáznak
    síkos savas eső alatt
    biz egyformán áznak.
        (...csak csendesen, mind aki lázad, báránybőr jelmezben figyelik a házad)
Öregisten, Nagyisten
    erősíts a hitben
    hogy ami késik
    azért el nem múlik
    él még a Te nyájad
    bárha szőre hullik.
        (...csak csendesen, nem használ a lárma, mostohaszülők közt még árvább az árva)
Öregisten, Nagyisten
    más remény nincsen
    mint igazad, kegyelmed
    hogy Te szabj végül rendet
    maradék országnak
    adj életes kedvet
    a lecsonkolt többit
    gyógyítgasd ne engedd
    önnön gyilkosává válni -
    haza kell találni!
        (...csak csendesen, mert vád alá vesznek, jönnek janicsárék, kerék alá tesznek)
Öregisten, Nagyisten
    nem hoztak, de vittek
    a vak lóra azt hazudták bátor
    suba alatt kupec lett a pásztor
    műdalokkal altat nejlonfurulyája
    dagonyázgat minket langyos pocsolyában.
        (...csak csendesen, ne élvezd a táncot, csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot)
Ima Magyarországért Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk
    hegyeink elcsórták, eladó a rónánk
    fulladunk a füstben, a folyónkban cián
    sorvasztja lelkünk a ránk tukmált Isten-hiány
    mértékadó értelmiség minden mérték nélkül!
    Hóhér a halottal cinikusan békül
    dús szobákban álparasztok
    a búzát égetik ők nem harasztot
    melósvezér nyüszít, uszít
    munkásember helyben fut itt
    a hajléktalant rendőr verte
    shoppingcenter országszerte
    mocskos pénznek nincsen szaga
    gaztól rabolt, s gaz lett maga
    és a művész? Búsan kérded
    megvették a tehetséget
    sirasd őket Ősi Anya
    zsoldospénznek sincsen szaga.
        (...csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni végtelen időben mindenkit megtérni)
Öregisten, Nagyisten
    kit kövessünk s kit nem?
    Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
    hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
    a reánk szabott leckét beteljesíthessük
    gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
    nácitudat, bolsitudat
    csak álarc a Szörnynek
    egyképp meggyötörtek
    lám egymásra törnek
    gonosz század elment
    nehéz évek jönnek
    melegítsd eszünket, okosítsd szívünket
    bíztass, hogy a testvérharc megszűnhet
    göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe
    édes hazánkat annak is kellős közepébe
    a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke...
    Annyi gyalázatos koron át
    őrizd meg számunkra misztikus koronád.
        (...csak csendesen, akinek füle van hallja, a látónak látható, hasad az Ég alja)
Öregisten, Nagyisten
    mit akarjunk s mit nem:
    törvényed vezessen
    hogy e kis nép oda ne vesszen
    át ne lyukadjon helyünkön a térkép
    ki ne radírozzon a világi lét végképp
    serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét
    kend meg könnyektől elhomálylott szemét
    küldd le a magasból újra e véres-veres földre
    tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
        (A születés előtt túl hosszú volt az Ádvent - hiszen az életünk hovatovább ráment - mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

----------


Betegek világnapja
Február 11.


Szalézi Szent Ferenc imája a ránk mért keresztről


Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna, mi válik hasznodra
ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés, vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
Isteni értelmével átgondolta,
Bölcs igazságosságával megvizsgálta,
Szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se 
legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

     Betegség... Mindannyian voltunk már betegek. Nem is egyszer. És mindig meggyógyultunk. Talán nem is gondoltunk arra, hogy nem így lenne. Éltük tovább az életünket - igaz hallottunk mindenféle történetet, különböző eseteket -, de úgy gondoltuk és reméltük, ezek minket biztos mindig elkerülnek. Aztán egyszer nem így történt...

     Egyik pillanatról a másikra megváltozott az életünk, a körülöttünk lévő dolgok. Jöttek a nehéz napok, a reménytelennek tűnő percek, az újabb és újabb nehézségek, a várakozás, a gyógyulás utáni vágy. Sok minden, ami addig fontos volt, kicsiny lett, és ami természetesnek tűnt, - talán eddig észre sem vettük, - fontos lett. Meglátjuk mindazt a szépet és jót, csodákat, amiket eddig kaptunk az élettől, az Istentől. Ezekből nagyon sok erőt meríthetünk. Még jobban ragaszkodunk a házastársunkhoz, gyerekeinkhez, szüleinkhez és barátainkhoz.

     Hitünk is megváltozik. A sok Miért?-et egy idő után felváltja a lelkünk mélyéről jövő határtalan bizalom, ragaszkodás Istenhez, és átélhetjük hitünk megerősödését... Amíg eddig olyan "könnyen ment" imádkozni, most minden egyes szónak, imának átérezzük a súlyát...

     Nagyon nehéz elfogadni a jelent, de mindig találhatunk és találnunk is kell erőt, reményt és bizalmat adó jeleket, amik Istentől jönnek.


     Két gondolat, amik a nehéz órákat könnyebbé tehetik:

     "Ha Isten életben akar tartani, akkor tudni fogja, hogy mit akar velem tenni. Ha pedig nem akarja - akkor mit használna nekem, hogy élek?" (Phortas sivatagi atya)

     "Túlságosan nagy tudatlanság lenne, ha mi, betegek úgy kérnénk orvosságot orvosunktól, Krisztustól, hogy a mi kedvünk szerint adja és ne a maga akarata szerint, jóllehet Ő látja és ismeri szükségünket." (Sienai Szent Katalin)Nagyböjt

     Február 25-én, Hamvazószerdán kezdődik az idei nagyböjt.
Évről évre visszacseng fülünkben, lelkünkben a Szent Benedeki fölszólítás: a nagyböjt komolyabb, befele néző napjai alatt is örömmel és a lélek vágyakozásával készüljünk húsvét ünnepére. Amikor ezt a törekvést, feladatot újra felidézzük a "Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot!" felszólítás után, számos egyéni és közösségi, még meg nem oldott feszültségre, kérdésre is keresnünk kell a választ. Ebben segíthet egy előre elhatározott, esetleg leírt, konkrét feladatokból álló, számon kérhető nagyböjti program.

     1. A nagyböjt napjain 5 perccel korábban kelek fel, mint máskor. Ezt az időt imádságnak szentelem.
     2. Tévézés, rádiózás helyett a Szentírást vagy valami más vallásos könyvet olvasok.
     3. Minden este magamba nézek, hol kellene változtatnom a magatartásomon.
     4. Pénteken részt veszek a keresztúti ájtatosságon.
     5. Szórakozásról, élvezeti cikkekről történő lemondással megtakarított pénzt jótékony célra fordítom.
     6. Nem halogatom húsvéti szentgyónásom elvégzését.
     7. Meglátogatom beteg vagy magányos rokonomat, ismerősömet.


Készítsétek el ti is a saját nagyböjti programotokat!


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.