Az Egyház legnagyobb Mária - ünnepe. A szent Szűz élete végén kiváltságos módon osztozott Fia feltámadásában és dicsőségében. XII. Piusz pápa a kereszténység egyetemes hitét hirdette ki 1950. november 1-jén Mária mennybevételének dogmájával.

4. Aki Téged a mennybe fölvett

Aki Istenhez kötődik, a hit-remény-szeretet által, annak a két utolsó titokban adod tudtára, Uram, szentséges mivoltod két nagy igazságát, amikről irgalmasságaid láttán szívesen elfeledkezünk. Az egyik: hogy féltékeny Isten vagy, mint Pál apostol mondja (2 Kor 11, 2) Te, aki a bűn árjába hullott ember után nyúltál a szennybe, igaziból nem bírod és nem tűröd sem a szennyet de még az árnyékát sem!

A Szűz Anyát fogantatása első pillanatától bűntelenné tetted, és betöltve földi életét, nem engedted a halál rombolását s uralmát egy pillanatig sem Rajta, felvetted rögtön mennyekbe testét.

Óvd meg hát lelkemet, e ragyogó titok láttán, a kényelmes belenyugvásoktól, a könnyű s irgalmasnak látszó megalkuvásoktól.

Ne feledjem isteni finomságú ízlésed, Fölségednek kijáró igényes tiszteletet, földi szennyet nem tűrő érzékenységedet!

5. Ki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

A kegyelmi nagyságnak nincsenek e világban kategóriái, neki megfelelő formái! – másik nagy igazságod.

A világ Királynőjévé koronázod az egyszerű köntösben járó, kifelé kisszerű életet élő szent Szüzet!

Töltsd be szívemet a kicsinységnek és az ismeretlenségnek nagy hitével! Hogy „nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondtok, világos nappal halljátok majd vissza, és amit zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.” (Lk 12, 2-3)

Minden kicsi naggyá lehet Benned, Uram!

/Bellon Gellért/


Templomunk felszentelésének évfordulója

Augusztus 17. vasárnap fél 12.Templomunk születésnapja, az év egyik legnagyobb ünnepe. Míg templomunk patrónusának (Magyar Szenteknek) ünnepén (november 13.) közösségünk védőszentjeinek közben járását kérjük, a templombúcsúnk napján a látható templom felszenteléséről megemlékezve tulajdonképpen a láthatatlan templomnak, az Egyháznak titkát ünnepeljük.

Hogyan szeressük templomunkat?
Üdvössége lett e háznak a mai nagy ünnepen:
Aki Úr a mindenségben, ama Fölség van jelen.
Háromszor – szent dicsőségét hirdeti a föld és az ég.
Templomához szentség illik, annak népe szent legyen!


Ki e házat imádságnak hajlékává rendeléd
S a Szentlélek templomává lelkünket fölszenteléd
Engedd, hogy a buzgó hívek, kik itt tiszta szívvel kérnek,
Elnyerhessék kegyelmedet, irgalmad ígéretét.


Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,
Mégis tűröd, hogy e hajlék a te házadnak hívassék
Add, hogy boldog célt érhessünk, s angyaliddal dicsérhessünk,
Mennyországod templomában, mindenható Istenség!

Építsétek az Úr templomát!

Szívetekben az apostolok tanításából vessetek alapot. Alázatból készítsétek el a padlózatát. Imádsággal és igaz beszéddel emeljétek falakká az üdvös tanítást. Az Istenről szóló tanúságtétel legyen a világító lámpás. Oszlopként hordozzátok a betegeket, mint a tető, oltalmazzátok a szegényeket. Így az úr a múlandó jótettekért örök kincseket ad majd nektek, s mindörökre felszentelt templom lesztek az Ő bennetek lakása által.


(Szent Ágoston)

Hálát adunk neked, Atyánk, mert bár mindenütt jelen vagy, és áthatod az egész világmindenséget istenséged nagyságával és hatalmával, mégis azt kívánod, hogy titkaid megünneplésére szent helyek épüljenek, s az imádság házai is szent neved segítségül hívására figyelmeztessenek. Szentséges Háromság, ki mindent megtisztítasz és megszépítesz, ki mindent betöltesz, körülfogsz és minden fölött uralkodol, ki szüntelenül áldást osztasz, megszentelsz és megajándékozol: Hozzád könyörgünk, hogy áldd meg ezt a templomot, és áraszd rá bőséges kegyelmedet. Hiszen itt mutatják be papjaid az áldozatot, itt teljesítik híveid fogadalmaikat, itt kapnak bűneikre bocsánatot, és itt hallgatják figyelemmel életadó szavaidat. Add azért, hogy akik e házban jótéteményeidért könyörögnek, boldog örömmel láthassák kívánságuk beteljesedését, s az örök irgalmasság nagy ajándékának is örvendhessenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.


A dicsőséges rózsafüzér titkai:

4.   aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett

„Végül, a szeplőtelen Szüzet – az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten – földi életének végén testestül – lelkestül felvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr… Amint Jézus anyja a mennyben – testében és lelkében már megdicsőülten – mintaképe és kezdete annak az Egyháznak, amelynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön a biztos remény és vigasztalás jeleként mindaddig világosodik az Isten zarándoknépe előtt, amíg el nem jön az Úr napja” (Lumen Gentium VIII. 59-60).

 

Számomra is nyitva áll
a mennyország kapuja!

Boldogságos szent Szűz, akit szent Fiad angyalai által dicsőségébe örökre felvitetett, imádkozzál értünk, hogy egykor veled lehessünk az égben. 

 

 

A dicsőséges rózsafüzér titkai:

5.   aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok     (Dán 12, 2-3).

            Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona (Jel. 12,1).

 

Hálás vagyok, hogy égi anyánk, Mária
hatalmas közbenjárónk Istennél.

Dicső Szűz, tekints dicsőséged trónjáról ránk, jöjj segítségünkre szorongattatásainkban, védelmezz bennünket kísértéseink idején, hogy minden örömünket szent Fiadnak tetszésében keressük és egykor eljussunk mi is örök országába. Ámen.

 Sokan tartozunk azok közé, akik ismerőseinket különleges parfümjük illata alapján is képesek vagyunk felismerni anélkül, hogy látnánk őket, vagy szólnának hozzánk.

            A keresztény ember szintén felismerhető különleges „parfümjének” viseléséről: Krisztus illatáról. Ez az illatszer azonban nem boltokban vásárolható meg. Nem palackozható, és nem forgalmazható még a templomokban sem. Ez a rejtélyes illat Krisztussal való bensőséges kapcsolatunkból ered, és finoman, de észrevehető hatással árad mások felé.

            Valaki egyszer egy keresztény emberről így szólt: „Vele még sohasem találkoztam másként, csak úgy, hogy utána mindig jobban éreztem magam!”          Egy másik ezt mondta: „Csak kezet kell vele fognunk, és tudjuk, hogy egész lényét Isten tölti be.” Ezek az emberek valószínűleg képviseltek valamilyen álláspontot, de Krisztus illata nélkül tanúságtételük hatástalan lett volna. Te is ismersz ilyen embereket?

            Pál apostol ezt kérdezte: „De ki alkalmas erre?” (2.Kor 2,16) A válasz egyszerű: jó illatunk, teljes hatékonyságunk egyedül Krisztustól ered, és nem önmagunkból. „Mert Krisztus illata vagyunk Isten dicsőségére…”(2. Kor 2,15)

 

Milyen illatot árasztasz a mai napon?


A MAGYAR SZENTEK

TEMPLOMA

FELSZENTELÉSÉNEK

7. ÉVES ÉVFORDULÓJÁT

2003. AUGUSZTUS 17-ÉN

VASÁRNAP ÜNNEPELJÜK.

A PROGRAM:

9,00           SZENTMISE

11,30         ÜNNEPI NAGYMISE

Dr. Udvardy György
általános helynök

 

13,00         VENDÉGLÁTÁS A TEMPLOMKERTBEN

16,00         PAPÁK - PAPOK

kispályás foci a templomkertben

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÜNNEPSÉGÜNKRE!

  Az idei Szent István napi ünnepi szentmisét és az Országos Szent Jobb Körmenetet a Közép-Európai Katolikus Találkozó rendezvénysorozatának keretében tartják. A szentbeszédet Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek mondja. A szentmise 17,00 órakor kezdődik a Szent István Bazilika előtti téren, majd ezt követően kerül sor a Szent Jobb körmenetre.

Imádkozzunk együtt hazánkért és a keresztény hit ügyéért egész Európában.

Augusztus 15-én  pénteken Nagyboldogasszony ünnepén a Magyar Szentek Templomában reggel 7 órakor, a Kruspér utcai kápolnában este fél 6-kor lesz ünnepi szentmise.

Augusztus 20-án  szerdán,  Szent István király ünnepén a Magyar Szentek Templomában délelőtt fél 12 órakor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8-kor és este 7-kor lesz ünnepi szentmise.

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE A

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁN

 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1. Telefon: 209-22-24   Levelezési cím: 1507 Budapest Pf. 70.

 

        Honlap: http://www.plebania.hu/magyarszentek

 

Nap

Magyar Szentek Temploma

Kruspér utcai kápolna

Irodai ügyelet

Ügyelő lelkész

Hétfő

           17,30

  7,00

16,00 - 17,15

Écsy Gábor

Kedd

 7,00

17,30

16,00 - 17,15

irodai kisegítő

Szerda

 7,00

17,30

--------------

 

Csütörtök

17,30

  7,00

16,00 - 17,15

Écsy Gábor

Péntek

  7,00

17,30

16,00 - 17,15

Dr. Terebesi Tibor

Szombat

18,30

  7,00

--------------

 

Vasárnap

9,00 és 11,30

8,00 és 19,00

--------------

 << visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.