Mi újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2003. június


     Imádkozó elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól, azokról az eseményekről, amelyek Krisztus feltámadása és az első pünkösd között történtek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy hogyan éljünk a világban a "fény gyermekeiként", tanúságot téve a feltámadt Krisztustól kapott új életről.

Jézus tanít I. Jézus feltámadt halottaiból
Segíts, hogy én is feltámadjak bűneimből!
II. A tanítványok üresen találják a sírt
János "látott és hitt" - add nekem is ezt a hitet!
III. A feltámadt Krisztus megjelenik Mária Magdolnának
Köszönöm, hogy engem is nevemen szólítasz!
IV. A feltámadt Krisztus az emmauszi úton
Add, hogy szavad hallatára az én szívem is lángra gyúljon!
V. A feltámadt Krisztus megtöri, és feléjük nyújtja a kenyeret
Add, hogy én is felismerjelek a kenyértörésben!
VI. A feltámadt Krisztus megjelenik a tanítványainak
Űzz el az én szívemből is minden kételyt megjelenéseddel!
VII. A feltámadt Krisztus hatalmat ad a bűnök megbocsátására
Köszönöm, hogy lehetőséget adtál arra, hogy megszabaduljak bűneim bilincseiből!
Jézus és az apostolok VIII. A feltámadt Krisztus megerősíti Tamás hitét
Erősítsd meg az én hitemet is!
IX. A feltámadt Krisztus megjelenik a Tibériás tavánál
Köszönöm, hogy vársz rám és az élet kenyerét adod nekem!
X. A feltámadt Krisztus átadja a hatalmat Péternek
"Igen Uram, Te tudod, hogy szeretlek!"
XI. A feltámadt Krisztus elküldi tanítványait a világba
Segíts úgy élnem, hogy tanítványoddá váljon minden nép!
XII. A feltámadt Krisztus felmegy a mennybe
Köszönöm, hogy nekem is lehetőséget adsz a mennybe belépni!
XIII. Máriával együtt a Szentlélekre várakozva
Máriával együtt én is várakozom, hogy elküldd a vigasztaló Szentlelket!
XIV. A feltámadt Krisztus elküldi a Szentlelket
Lobbantsd lángra bennem is a szeretet tüzét Szentlelked által, hogy tanúságot tegyek rólad életemben!
Elsőáldozás

Az első szentáldozás közös ünnepe az egyházközségnek. Együtt járulunk Jézus asztalához. Imádkozzunk velük, hogy az első gyónás és szentáldozás növelje hitüket és szívük szeretetét! Imáinkkal, biztatásainkkal és jó példával segítsük őket abban, hogy mindig hűségesen megtartsák ígéreteiket:

Uram, Jézusom, elsőáldozásom napján megígérem Neked,
hogy minden nap imádkozom, vasárnap misére járok,
gyakran áldozok, rendszeresen gyónok,
mindig jó leszek és másoknak sok örömet szerzek.
Kérlek segíts, hogy mindig jó gyermeke legyek a Mennyei Atyának,
jó testvére embertársaimnak, és eljussak az örök életre.
Amen.

Elsőáldozók :

Burai Evelin
Ferencsik Zsolt
Gál Tekla
Hunyady Dominika
Kádár Mihály
Kéri Adrienn
Klicsu Soma
Klicsu Bence
Mentes Mariann
Papp Dóra
Pauer Béla
Újvári Orsolya
Újvári LucaBérmálkozás
szálló galamb

Bérmálkoztak:
Farkas Andrea
Gere Luca
Hegyi Márta
Káldy Kinga
Kozák Edit
Kozák Mónika
Müller Gábor
Szidor Orsolya
Vasas Márton
Török Ágnes
Molitor Krisztina
     Egyházközségünk másik jelentős ünnepe a bérmálkozás volt. Ennek a szentségnek felvétele most 11 fiatalt illetve felnőttet köt szorosabban az Egyházhoz, és erőt árasztott beléjük, hogy tanúságot tudjanak tenni Krisztusról, s valóban tudják szeretni Istent és testvéreiket. Imáinkkal és bíztatásainkkal támogassuk őket ez életre szóló feladatuk megvalósításában!

     Te szállottál szívünkbe, Szentlélek Úristen, hogy megadd nekünk a nagykorúságot Krisztusban. Hálát adok Neked a kapott kegyelmekért, s kérlek Téged, aki egészen magadévá tettél engem e szentségben, add meg nekem az éberség és az állhatatosság kegyelmét, hogy a szentség eltörölhetetlen jegye mindig tisztán ragyogjon bennem. Amen.
A szentolvasó éve

A dicsőséges rózsafüzér titkai:

2. aki a mennybe fölment


Aztán így szólt hozzájuk: "Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam: Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam." Akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott és fölment a mennybe. Azok leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent (Lk 24, 44-45, 50-53).

Számomra is nyitva áll a mennyország kapuja!


Add Urunk, hogy amint Te, e földön fáradtságos munkádat bevégezvén felmentél a mennybe, életünk feladatainak elvégezte után mi is eljussunk Hozzád az örök hazába.
A dicsőséges rózsafüzér titkai:

3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte


Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket (ApCsel 2, 1-4).

Ráfigyelek az életemben munkálkodó vigasztaló Szentlélekre!

Földi életedben megígérted, Jézus, apostolaidnak, hogy nem hagyod árván őket, hanem más vigasztalót küldesz nekik. Küldd el nekünk is szereteted Szentlelkét, hogy életünk minden napján tanúságot tudjunk tenni Rólad.nap Végre itt a nyár... nap

Újra itt a nyár és a szabadság. Rövidesen vége a tanévnek és sok-sok időd szabadul fel… Sok mindennel el lehet tölteni vagy el lehet múlatni. Jó lenne, ha szeptemberben arról tudnátok mesélni, hogy mivel töltöttétek az időtöket. Töltsétek meg sok jóval: pihenéssel, játékkal, beszélgetéssel, imával, szeretettel… Ehhez adok ötleteket egy versrészlettel.

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom
Így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül
Mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy,
Mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg!
Az egész világ tied, szabad vagy a kövektől az éterig.
Ismerd meg és hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha
Magadnak tartod! Amiből másnak nem adsz,
legyen az arany, iszappá válik, legyen gyönyör, halállá válik.
Elbocsátalak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért,
Aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel,
Amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál,
És minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg...
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd!"

(Szilágyi Domokos: Harminckét sor a boldogságról)


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.