MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2003. május

Anyák napja

      A gyermekek kedvelt, kiemelten ünnepelt napja ez. Egy rajzlapból kivágott, piros ceruzával besatírozott szív, melybe kissé göcsörtös írni - tanuló vonalvezetéssel beleírtuk: Édesanyámnak sok szeretettel Anyák Napjára. Ezt adtuk szeretetünk egy szál virágjával. Azóta sok év eltelt, de ez ajándék azóta is ott lapul valamelyik fiókban. Akkor lesz őszinte idén is a köszöntésünk, ha gyermekkori szeretet virágszálaiból már a szeretet virágerdője lett, s ha nem ezen az egyetlen napon igyekszünk pótolni mindazt, amit a megelőző háromszázhatvannégy napon elmulasztottunk.
      Imáinkba foglalt édesanyánk mellett köszöntsük Égi Édesanyánkat is, ki ölelő karjaival vezet és óv minket is, mint Jézust, földi életünk során, s kinek folytonos imáját tudhatjuk magunk mellett "most és halálunk óráján". Őt köszöntjük, becézgetjük május minden estéjén a közösen énekelt "lorettói litániában", melyben sokféle névvel szólítgatjuk mennyei Édesanyánkat.

Üdvözlégy!

A köszöntés közelségében állsz
Előttünk, Anyánk!
Olyan közel,
Hogy arcod mosolya,
Ajkad biztatása,
Szemed sugárzó ragyogása
Beleárad lelkünkbe
És megcsap mennyei illatod,
- mint ahogy beszívhatjuk
a mellettünk haladó kedves illatát.
Nincs és nem lehet
Sem szakadék,
Sem távolság
Közted és miközöttünk,
Amit szegény, gyönge emberek
Át ne tudnánk érni,
- ha mással nem,
szavunkkal, köszöntésünkkel.
A Te jóságod és szereteted
Teremti meg ezt a közelséget.
Légy áldott a közelségért!
Mária a gyermek Jézussal És ahogy egy anyának
Minden vágya, sóvárgása,
Minden gondja, öröme,
Minden akarata és munkája
A gyermeke,
Így a Te vágyad, sóvárgásod,
A Te örömed, akaratod és munkád:
Az irgalmasság.

És ahogy egy anyát
Nem kell unszolni,
Nem kell kérni,
Hogy szeresse gyermekét,
Úgy Téged sem az irgalmasságra!
Gyermekeiden könyörülsz, őket
Becézgeted,
Dédelgeted,
Ápolgatod,
S egyetlen gyötrelmed,
Ha nem, irgalmazhatsz,
Ha nem könyörülhetsz.
Ó! Csak tudnánk ezt elhinni,
Csak emlékezetünkből soha ki ne esnék,
Hogy más nem telik Tőled,
Csak irgalmasság!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz!

Lorettói litániát mondunk minden nap ott, ahol az esti szentmise van: hétköznap az esti szentmisék után, szombaton és vasárnap az esti szentmisék előtt.
Vegyünk rajta részt minél többen! Köszöntsük együtt a Szűzanyát!A szentolvasó éve

A dicsőséges rózsafüzér titkai:

1. aki halottaiból feltámadott


Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: "Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott az Úr. Most siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Föltámadt halottaiból és előtettek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok" (Mt 28, 1-17).

Átérzem azok örömét, akik hisznek a feltámadt Jézusban.

Add Uram, hogy szent Testeddel gyakran táplálkozva lelki hanyatlásunkból, bűneinkből feltámadjunk, és egyedül Benned és Érted éljünk.
A dicsőséges rózsafüzér titkai:

2. aki a mennybe fölment


Aztán így szólt hozzájuk: "Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam: Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam." Akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott és fölment a mennybe. Azok leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent (Lk 24, 44-45, 50-53).

Számomra is nyitva áll a mennyország kapuja!


Add Urunk, hogy amint Te, e földön fáradtságos munkádat bevégezvén felmentél a mennybe, életünk feladatainak elvégezte után mi is eljussunk Hozzád az örök hazába.Beszámoló az esztergomi ministráns találkozóról
2003.04.05.

ministránsok     Idén is, mint minden évben megrendezték az egyházmegye ministránsai számára az esztergomi ministránstalálkozót, melyen idén plébániánk egy 7 fős csapattal képviseltette magát. Templomunk ministránsai közül megpróbáltuk a legaktívabb tagokat kiválasztani.
      A busz reggel 8-kor indult az Árpád-hídi buszállomásról. Odaérve a ministránsoknak szentmisét celebrált Dr. Ladocsi Gáspár püspök atya. Ministránsainkat az a nagy megtiszteltetés érte, hogy a farkasréti társainkkal együtt a szentmisén ministrálhattak az oltárnál. A kisebbekkel pedig a szentmisét ministránsruhában, a bazilikában helyet foglalva hallgattuk. A bazilikában mindenki ministránsruhában volt. A mise közben minden ministránscsapat átadta a püspök atyának a "házi feladatot". A "házi feladat" idén az volt, hogy írjon minden csapat az új érseknek a plébániájáról egy rövid ismertetőt és a csapat bemutatását.
      A mise után a ministránsokat csapatokra osztották és elkezdődött az akadályverseny. Az akadályversenyen 8 állomás volt, melyeken a nagyheti szertartásokra kérdeztek rá, és a nagyböjt egyes részeire. Voltak ügyességi játékok is, pl. orgonálni kellett egy érdekes kottából, melyen számok voltak, elő kellett készíteni egy oltárt egy augusztus 20.-i misére, mikor Szent Istvánt ünnepeljük. Az akadályverseny végén a Testvérek együttes zenélt, amin (sajnos) nem tudtunk ott maradni, mert az első szombati áhítatra vissza kellett érni.
      Jól éreztük magunkat, élveztük a sok játékot, habár nem nyertünk az akadályversenyen. Reméljük jövőre is mehetünk. Utólagosan is köszönjük mindazoknak, akik támogattak lelkiekben és anyagiakban: Gábor atyának, Ritának és az Alapítványnak.
     
Ákos, TádéHivatások vasárnapja

      2003. május 11-én lesz a hivatások vasárnapja. Imádkozzunk a pápáért, a püspökökért, a papokért, szerzetesekért és hitoktatókért, hogy munkájukban, hitükben mindig erősek és állhatatosak maradjanak.
      Május 10-én szombaton esti fél 7-es, és 11-én vasárnap a 9 órai szentmisében az esztergomi szeminárium egy diákja lesz vendégünk, aki a szentmisékben saját hivatásáról beszél.

kehely, stóla és Szentírás
Mária, a magasságbeli Isten szolgálóleánya, a Gyermek, akit méhedben hordoztál, az emberiség szolgálójává tett téged. Életed alázatos és nagylelkű szolgálat volt: Te az Ige szolgálója voltál, amikor az angyal hírül hozta neked Isten üdvözítő tervét. Te annak a Fiúnak voltál a szolgálója, akinek életet ajándékoztál; És akinek a titkára örökre nyitott maradsz. Te a megváltás szolgálója voltál, amikor bátran ott álltál a kereszt lábánál a szenvedő szolga és bárány oldalán, aki szeretetből értünk adta önmagát. Az Egyház szolgálója voltál Pünkösd napján. Nem szűnsz meg közbenjárni azért, hogy új élet fakadjon minden hívőben nehéz és szenvedésekkel teli korunkban is. Izrael fiatal leánya, aki - megdöbbenve a legfenségesebb akaratán - magad is megtapasztaltad a fiatal szív megrendültségét, tekintsenek terád bizalommal a harmadik évezred fiataljai! Tedd készségessé őket, hogy kövessék Fiad hívását, és életüket Isten dicsőségére szenteljék. Segíts nekik megérteni, hogy az istenszolgálat betölti a szívet és hogy csak Istennek és az Ő országának szolgálatában valósulhat meg bennük az, amit Isten róluk elgondolt. Segíts nekik, hogy életük a Szentháromság magasztalása legyen. Ámen.

II. János Pál pápa
állvány


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.