MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. április

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Mária és Jézus Az idén szokatlan napon van Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, hiszen eredeti napja március 25., de az idei nagyhétfő miatt csak most ünnepeljük.
A karácsonyhoz igazodó ünnep az V. században keletkezett. Gábor főangyal ezen a napon adja hírül Máriának, hogy Ő lesz a megváltó édesanyja .
Az angyali üdvözlettel kezdődik a megváltás misztériuma, ez a nap az új élet, az üdvösség hajnala, mely egybeesik nálunk a tavasszal, a természet megújulásával. Ahogy Krisztussal az isteni életbe lettünk beoltva, úgy nemesítjük, oltjuk be a természetet, a fákat is, hogy szebb, nagyobb, jobb termést hozzanak. Az ünnep az ősi latin misekönyvben így szerepel: Az Úr megtestesülésének hírül adása.
Az ünnep a mi lelkünkbe is oltogatja a Szent Szűz szívének legszentebb erényeit: a tisztaságot, az alázatosságot, Isten akaratának elfogadását minden földi körülmény között.

Istenünk, Te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk.

Szent Adalbert püspök és vértanú, a főegyházmegye védőszentje

893-ban Prága püspöke lett. Hazánkban Géza fejedelem tisztelettel fogadta és örömmel látta, milyen nagy hatással van fiára, az ifjú Istvánra. Adalbert érdeme, hogy a bérmálás szentségében részesítette Istvánt. Nagyon valószínű, hogy Gizella hercegnő kezét is ő segítette megnyerni István számára. Albert az általa alapított bencés kolostorból magával hozott szerzetespapok egy részét Géza kérésére a Szent Márton-hegyi monostor részére (ma: Pannonhalma) átengedte 996-ban, ő maga pedig továbbment, hogy a pogány poroszokat megtérítse. 997. április 23-án szenvedett vértanúságot.
Tisztelete hazánkban is azonnal megkezdődött. István király az első esztergomi székesegyházat már Szent Adalbert tiszteletére szenteltette, ő az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje. Szobra ott áll a főoltáron Márton és Gellért társaságában. Kezében vértanúságának eszközeit, a három lándzsát tartja.


Húsvét 4. vasárnapja: Jó pásztor vasárnap

bárányok A világon sok pásztor van, az Ószövetség értelmében csak egy, aki beteljesíti az Ószövetséget és ura az Újszövetségnek.
Jézus az Ezekiel által megjövendölt jó pásztornak mondja magát: életét adja juhaiért. A próféták tanúsága szerint az utolsó időben jön el, az Úr küldi, az övéi közé jön, a nyáj az ő tulajdona. Az a kapcsolat szabja meg a sorsát: él-hal övéiért. Azok a pásztorok, akik a nyájból élnek, elfutnak, ha jön a veszély.
A pásztor és a nyája összeforrottsága hasonlít az Atya és a Fiú egységéhez. Az Atya egy a Fiúval, a pásztor egy a nyájával. Ez nem elvont igazság, hanem valóság. Jézust az Atya küldi Izrael fiaihoz, e nép pásztora. Küldetése úgy szól, hogy Izrael fiain keresztül a többi néphez is eljut.
Jézus halála által szerezte meg nyája számára az örök életet. Ennyire az övéi vagyunk, jobban már nem is lehetnénk. Juhai nem maradnak árván, hiszen életét vissza is veszi.
A más akolból valókat, a pogányokat is egyházába fogja vezetni. Megszünteti a válaszfalat zsidók és pogányok között.
Jézus összegyűjti az embereket, gondoskodik róluk, felkínálja az örök üdvösséget. Mindezt a szeretet jegyében teszi. Aki hallgat rá, az eggyé lesz vele, aki a szeretetre szeretettel válaszol, az elnyeri az örök életet. A szeretet: áldozatot vállalok Istenért és embertársaimért.

Ezen a vasárnapon a Magyar Szentek Templomában a szentmiséken Tiboldi Gábor I. éves Esztergom-Budapesti főegyházmegyés kispap fog prédikálni.


vonal

Jézus szíve
Ifjúsági oldal
- nem csak fiataloknak


     A hitoktató az órán a tékozló fiúról beszélt. Észrevette, hogy többen nem figyelnek rá, máshol jár az eszük. Elejét akarta venni egy általános figyelmetlenségnek. Kérte növendékeit, hogy írják le röviden a történetet.
     Az egyik összefoglalóban ezt olvassuk:
     "Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik nem szeretett otthon lenni. Egy szép napon elment hazulról és minden pénzt magával vitt. A pénzt gyorsan elverte, annyira, hogy még ennivalója sem volt. Apja már meglátta a távolban. Vett egy husángot a kezébe és elébe sietett. Útközben találkozott a másik fiával, a jobbikkal, aki megkérdezte hová megy. Kielégítő választ kapott:
     - Hazajött az a csavargó testvéred, megyek eléje, és jól elnáspángolom.
     - Apám, akarod, hogy segítsek a verésben?
     - Miért ne? - válaszolta az apja.
     Ketten verték a fiút, addig, amíg csupa seb nem lett. A végén az apa megparancsolta az egyik szolgának, hogy vágja le a legkövérebb bárányt, mert az esetet meg kell ünnepelni, és már beleunt a csavargó fia verésébe."

Isten logikáját nagyon nehéz megérteni.

Ministráns-sarok

2002. április 13-án, szombaton ismét ministránstalálkozó lesz Esztergomban az egyházmegyei plébániák ministránsai részére. Mi is részt veszünk ezen a találkozón. Akik szeretnének erre eljönni, azokkal április 12-én pénteken du. 5 órakor találkozunk a ministránspróbán, ahol a másnapi indulást, részvételt és hazaérkezést is megbeszéljük.


Mosoly-album

- Szerinted létezik szerelem első látásra, vagy jöjjek be még egyszer…?!

- Kit értesítsünk, ha önnel valami baj történne?
- A kórházat, ha lenne olyan kedves.

Az építésen a főnök odamegy a munkásokhoz:
- Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
- Sebaj, majd egymásra támaszkodunk…<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.