MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. március
 
Az idők végén

Golgota
     Az idők végén több milliárd számban telepítettek le embereket egy hatalmas mezőn az örök bíró, Isten elé. A nagy fény láttára sokan meghátráltak. Az első sorban mégis akadtak emberek, akik lázadozva és szemtelenül nyilvánítottak véleményt.
     - Milyen jogon ítélkezik felettünk az Isten? Mit tud ő a szenvedésről? - mondta egy asszony. Felhajtotta karján a ruhát és megmutatta a sebhelyeket, amik egy gyűjtőtábor rossz emlékei. - Ütöttek, vertek bennünket, sokan meg is haltak!
     Egy másik csoportban egy fiatal néger a nyakán lévő sebhelyekre mutatott:
     - Látja ezt? - kérdezte. Semmi más bűnöm nem volt, mint az, hogy fekete bőrű vagyok.
A következő csoportban volt egy állapotos diáklány, kiéhezett és kisírt szemekkel.
     - Nem az én hibám volt - suttogta maga elé.
A sík területen több csoport alakult ki, ahol hangosan kimondták mindazt a sok rosszat, amit az          Isten megengedett ezen a világon. Ezt ismételgették:
     - Mennyivel szerencsésebb volt az Isten, hogy egy olyan helyen élt, ahol csak fény és dicsőség uralkodott, éhség, gyűlölet és halál nélkül. Mit tud az Isten a világon lévő sok szenvedésről? - azt állították, hogy Isten egy nagyon kényelmes életet él.
     Elhatározták, hogy minden csoportból kijelölnek egy szóvivőt. Egy zsidót, egy négert, egy áldozatot Hirosimából, egy felismerhetetlen inaszakadtat és egy vízfejű gyermeket. Azt javasolták, Isten jöjjön le a földre és lakjon ott, ahol az emberek. Ha mindent átél, megtapasztal, akkor majd az ítélete is minden bizonnyal enyhébb lesz.
     - Az Isten szülessen zsidónak. Úgy rendezzetek mindent, hogy a törvényességét kétségbe vonják. Bízzátok meg olyan kenyérkereső munkával, hogy még a hozzátartozói segítségével se boldoguljon. Barátait hangoljátok ellene. Szólítsátok rosszindulatú bíróság elé, vádoljátok olyanokkal is, amit el sem követett. A tárgyaláson egy rosszindulatú, lefizetett bíró ítélkezzen felette. Tegyetek meg mindent, hogy megérezze az egyedüllét borzalmait. Próbálja ki az ostorozásokat, verést. Végezetül: halála legyen kegyetlen és győződjetek meg róla, hogy tényleg meghalt. Ha kell, tanúkat is szerezzetek az esethez.
     A jelenlévők közül mindenki tett valami megalázó ajánlatot. A tömeg helyeslő hozzáállása egyértelmű volt.
     A sok gonosz tanács vége felé a morgás egyre halkabb lett. Senki nem szólt többet. Rájöttek, hogy Isten Fia személyében már minden kínzáson átesett.

"Mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve."


kereszt  VARGA LÁSZLÓ

2002. II. 19-én Varga László piarista szerzetes tanár, volt tartományfőnök életének 75., szerzetességének 54., áldozópapságának 47. évében váratlanul elhunyt. Temetése III. 5-én kedden 13.30-kor lesz az Újköztemetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmisét a temetés napján 16 órakor a Piarista kápolnában (V. Pesti Barnabás utca 1.) mutatnak be. A Kruspér utcai kápolnában - ahol évek óta kisegített a vasárnap esti szentmisék mondásával - III. 10-én az esti 7 órás szentmisét ajánljuk fel a lelki üdvéért.

vonal

A fáradt ember keresztútja

I.    Jézust halálra ítélik    (önuralom)

    A Getszemáni kert álmatlan éjszakája és idegkimerültsége után, tompán, fájó fejjel, égő szemekkel emberek elé állni, -  nyugodtan szólni, amikor beszélni kell, s hallgatni, amikor némaság a méltó válasz…
    Uram, a te nyugalmad kiérdemelte a kegyelmet, hogy én is tudjak uralkodni idegességemen, kimerültségemen, álmatlanságomon az emberek előtt. Tudjak nyugodtan szólni, s ha kell, hallgatni, akkor is, ha idegeim pattanásig feszülnek.

II.    Jézus vállára veszi a keresztet    (a mindennap keresztje)

    Ilyen fáradtan, kimerülten veszed válladra a keresztet: megkezded azt a munkát, melyet a mennyei Atya a mai napra számodra kijelölt.
    Te tudod, Uram, mit jelent munkába indulni anélkül, hogy az ember kialudta volna magát. Oly jó lenne egy napot kihagyni,… nem tenni semmit,… nem tudni semmiről,… De nem lehet, vár a mai nap feladata. Vállamra veszem a nap terhét, veled együtt indulok…

III.     Jézus először roskad le a kereszt alatt    (nehéz…)

    A teher a földre nyom… A te keresztedben benne nehezedett a mi terhünk is. A világ terhét hordozod meg-megingó lábbal…
    Az én tehercipelésemnek, földrezuhanásaimnak azért van végtelenbe nyúló értéke, mert azt az Isten fölsebzett válla és tántorgó lába szentelte meg. Jézus kiérdemelte, hogy érdemszerző legyen.

IV.    Jézus édesanyjával találkozik    (Máriával…)

    Vannak tiszta, nyugodt, harmonikus lelkek. Oly jó velük találkozni, közelségük olyan megnyugtató, szeretetük oly erőt sugárzó. .. Mária csak szemével tudja végigsimítani fia fájó homlokát, de az ő jelenléte új erőt ad a fáradt kereszthordozónak.
    Mária, édesanyám, engedd, hogy lüktető homlokomat kezedbe hajtsam…

V.    Cirenei Simon átveszi a keresztet        (fáradtan is segíteni)

    Simon egész napi kimerítő munka után siet hazafelé, amikor a kereszthordozó Jézussal találkozik. S mégis fölkíséri a Golgotára…
    Uram, szabadíts meg a fáradtság, az idegesség önzésétől… Mert fáradt vagyok, nem kívánhatom, hogy mindenki körülöttem forogjon, mindenki énrám legyen tekintettel, mindenki engem szolgáljon, s nem menthetem föl magam a szeretet kötelessége alól: fáradtan is szeretnem, szolgálnom, segítenem kell…
    …Ha találkozom Vele, fölkísérni - még napi munkám után is - Jézust a Golgotára, keresztjét hordozva…

VI.    Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét    (a többi ember fáradtsága)

    Együtt élek emberekkel. Őket is hajszolja az élet. Ők is sokszor fáradtak, kimerültek, idegesek. Milyen kevés kell ahhoz, hogy Veronika lehessek…
    Egyszer egy derűs szó, máskor egy kis hallgatás, "nyelés", egy kis elnézés - talán csak annyi, hogy nem nyitom ki a rádiót, vagy csöndesen teszem be az ajtót…halkan beszélek…nem panaszkodom folyton a magam bajairól… nem érzékenykedem…helyet adok a villamoson…
    Az emberek kimerültségében Krisztus fáradtságát tisztelem…

VII.    Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt        (csüggedés)

    Uram, időnként olyan csüggedés fog el…Hiába minden küszködés, úgy érzem nem jutok előre. A mindennap taposómalmából áll az életem. Napról napra kezdem elölről a munkát, s mindig elmarad egy csomó tennivaló. Napról napra elindulok jószándékaimmal, s minden nap meghozza ugyanazokat a hibákat, bűnöket, mint a tegnapi…
    Uram, elfelejtettem a csüggedés óráiban, hogy a te megismétlődő eleséseid megszentelték, érdemszerzővé tették az én taposómalmomat, a te felkeléseid megadják a kegyelmet, hogy egy - egy lépéssel mégis csak előbbre juthassak hibáim ellenére a küzdelemben.

VIII.     Jézus szól a síró asszonyokhoz    (emberi vigasz - kevés)

    Uram, keresztutadon nem csak korbács és durvaság kísér, vannak olyanok is, akik sajnálnak, siratnak. Jól esik az a szívnek - de a lényegen nem változtat. A keresztet mégis egyedül kell fölvinni a Golgotára.
    Amint fáradtan botorkálok a szenvedés útján, akad egy- egy meleg szív, aki részvéttel van, vigasztal, sajnál. Jó ez, ha megkapom, de nem keresem. Problémám lényegét nem oldja meg úgysem. A szenvedéssel végső fokon mégis négyszemközt maradok, s a keresztnek egyedül kell az "igen" - t kimondanom.

IX.    Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt     (kétségbeesés)

    A legmélyebb zuhanás… Jó volna így maradni… Már nem is érzed a rúgásokat, a korbácsok ütését… Csak ne kellene továbbmenni… Csak meg lehetne most itt halni…
    Uram, e szörnyű mélységekbe való leszállásod által ments meg engem a kétségbeeséstől… Ó, te ismered a sötétség mélységét, melyből nem látszik kivezető út. De van. Igaz, hogy a Golgotán át visz,… de húsvét hajnalán mégis csak fény ragyog…

X.    Jézust megfosztják ruháitól        (magányosság)

    A Golgota kimagaslik a tömegből, s ott állsz rajta, Jézusom, kifosztottan, egyedül, valami dermesztő magányosságban…
    Barátaid elmaradoztak, anyádat, Veronikát, Jánost hiába keresi a távoli tömegben szemed. Hóhérok, vadállatok vesznek körül - s ők még fájóbbá teszik magányosságodat…
    Uram, lelkemen úgy átfáj néha magányosságom… Olyan jó lenne, ha valaki meghallgatna, meg tudna érteni… ha valakivel fel tudna oldódni magányosságom. De éppen a szenvedés, a fáradtság, a kimerültség órái a legmagányosabbak. A te elhagyatottságod szentelje meg, s tegye értékessé azokat az órákat, amikor fáj a magány.

XI.    Jézust a keresztre szegezik    (álmatlanság)

    Végre lefekhetsz, Uram, ziháló melled megnyugodhat, fáradt tested elpihenhet. Ó, de a keresztre kellett ráfeküdnöd, hogy fájó szögek hasítsák át s feszítsék ki fáradt tagjaidat…
    Hányszor kereszt az én pihenésem is, Uram. Nem tudok pihenni… Aludnék, de zajok, hangok hasítanak belém, mint szögek, - aludnék, de idegeim feszülnek, mint tested a fán…
    Legyen megnyugvásom ilyenkor a Megfeszített képe…

XII.    Jézus meghal a keresztfán    (még az Isten is elhagy)

    A nap és hold elsötétedik, éjszaka száll a Golgotára, s éjszaka száll a lelkedre: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?…
    Mikor a szenvedés, kimerültség útjait járom, hányszor érzem, Uram, én is: nem tudok már imádkozni sem. Sötétség, szárazság kínoz, s úgy érzem, éppen ilyenkor hagy el az Isten…
    Uram, a te golgotai éjszakádból él a világ, s mikor a tökéletes engedelmesség áldozatát bemutattad, akkor voltál a legkedvesebb az Atyának…
    Jézusom, taníts meg arra, hogy aki szenved attól, hogy nem tud imádkozni, az már jól imádkozik, és hogy nagyon közel van az Isten ahhoz, akinek fáj az Ő távolléte…

XIII.    Jézus testét leveszik a keresztről    (tehetetlenség)

    Megdöbbentő dolog ez: az Istenember holtan, tehetetlenül függ, leszögezve…Szeretetből, a m tehetetlenségünk miatt. Aki mindenre képes, az erőtlenné tette magát.
    Hányszor kínoz engem is tehetetlenségem… A fáradtság, az erőtlenség leszögezi tagjaimat, agyamat, akaratomat… A lélek kész, de a test erőtlen…
    Krisztusom, te is erőtlenségedben voltál a legerősebb, a világ Megváltója, a Gonoszság Fejedelmének legyőzője. Ha egyesítem veled gyöngeségemet, én is részt veszek veled a világ megváltásában…

XIV.    Jézust a sírba teszik    (a teljes megnyugvás)

    Eljött a teljes pihenés ideje. Vége a harcnak, küzdelemnek, fáradtságnak, szenvedésnek. A nagy életmű kész.
    Minden, ami fáj, elmúlik egyszer… A megfáradt vándor hazatér. S a pihenés nem öntudatlan semmibe süllyedés egy néma temetőben a föld mélyében - ó, nem. A mennyei Atya vár ölelésre, letöröl szememről minden könnyet, elsimít homlokomról minden barázdát. Krisztus kézen fog, s a sok szürke, fáradt, egyszerű emberrel együtt bevezet országába: "Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek a nektek készített országot". Mikor türelemmel, szeretettel, áldozatkészen, keresztemmel egyesítve hordoztátok a mindennap fáradtságát, a szenvedés keresztjét, - talán nem is gondoltatok arra, hogy az én passióm folytatódik bennetek a világ végéig…
    Ilyeneké a mennyek országa…

(Arató Miklós)


"Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged
mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!"
MEGALAKULT A MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLETE

     2002. február 3-án a templomi közösség írásban tájékoztatva lett a képviselőtestületi tagok megválasztásának szükségességéről, lehetséges módjáról. Javaslattevő lapot kaptak, melyen két jelöltet javasolhattak a képviselő testületbe. Javaslataikat a templomban elhelyezett gyűjtőládába tették be febr. 16-ig. Összesen 19 szavazó lap érkezett be, melyen 12 személyre tettek javaslatot. A jogelőd és megszűnt Felsőlágymányosi Szent Tádé Egyházközség Képviselőtestületéből is vállaltak szerepet az újjáalakuló testületben, valamint a plébános maga is javasolhatott személyeket. A jelölt tagok névsora a templomi hirdetőtáblán kifüggesztve olvasható és véleményezhető volt két hétig.
Mindezeket figyelembe véve a plébános 2002. febr. 28-ra tűzte ki az alakuló ülést, melyre a szavazatok és javaslatok alapján az alábbi személyek kaptak meghívást:

dr. Gedey Károly
Gosztony Géza
Jalsovszky Györgyné
Jakab Benjamin
Joubert László
Kalocsay Mihály
Koppány Imre
Dr. Mestyanek Ödön
Dr. Szabó László
Szidorné Kiss Gizella
Szilas Ákos
Sulyok Zoltán

 
A meghívottak - megtiszteltetésnek tekintve a felkérést - mindnyájan készséggel vállalták a megbízást. Az Egyházközségi Képviselő Testület világi elnökévé a tagok maguk közül Sulyok Zoltánt választották.


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.