Mi-Újság?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2001. június

PÜNKÖSD

   Az isteni lét mélyén örök kicserélődés megy végbe: az Atya végtelen szeretetet sugároz magából, teljesen átadja magát, a Fiú befogadja, s végtelen szeretettel szereti az Atyát.
   Szentléleknek nevezzük azt az isteni szeretetet, amely az Atya és a Fú között öröktől fogva áramlik. A szeretetnek ez a hatalmas áradása a teremtményekre is kiterjed, és megjelenik a szeretet legnagyszerűbb művében: a megváltásban. Betölti a világot, környezetedet is.
   Te is részesülsz ebben a szeretetben, amikor a Szentlelket hívod segítségül. Imádkozz hozzá, kérjed segítségét minél gyakrabban és Ő hét ajándékával fog támogatni, segíteni téged a keresztény életedben: értelemmel, tudománnyal, bölcsességgel, jó tanáccsal, lelki erősséggel, jámborsággal és az Úr félelmével.
 

Könyörögjünk! Isten, ki híveid szívét a Szentlélek fölvilágosítása által tanítottad, add, hogy ugyanazon Szentlélek által megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásán mindenkor örvendjünk, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
 


Himnusz a Szentlélekhez

 Jöjj Szentlélek - isten, jöjj
s áraszd ki a mennyekből
fényességed sugarát!
Jöjj, ki árvák atyja vagy,
jöjj, ki szívek lángja vagy,
ajándékos jó barát!

Jöjj áldott vigasztalás,
drága vendég, lelki társ,
legédesebb enyhülés:
fáradságra nyugalom,
hőség ellen oltalom,
zokogásban könnyülés!

Jöjj és töltsd be híveid
legtitkosabb szíveit,
boldogító égi tűz!
Semmi, semmi nélküled
az emberben nem lehet,
semmi tiszta, semmi szűz.

Benned minden bizalom!
Osszad, osszad pazaron
hét szent ajándékodat:
adj érdemre jobbulást,
üdvösséges kimúlást;
s örök vigasságot adj!

(Róbert király - Babits Mihály)

   Imádkozzunk együtt plébániánk gyermekeiért, akik május 20-án járultak először a szentáldozáshoz, hogy hitükben, reményükben és szeretetükben egyre tökéletesedjenek és a szentségekhez mindig gyakran járuljanak! Kísérje őket Isten áldása!

Antal Dávid, Béres Sándor, Csiszár Balázs, Dőry Ádám, Farkas Bence, Gyulai Rozalinda, Harmati Gábor, Katona Zoltán, Kiss Gergely, Marosi Ákos, Németh Klára, Pálffy András, Pénzes Máté, Pető Rita, Petri Sándor, Schmidt Dorottya, Somogyi András, Somogyi Zsófia, Tóth Zsófia, Varsányi Petra, Zepkó Ferenc
 
 

Alakíts, formálj engem, Uram!
 
 

A szobrász a márványtömböt nézi
és szeme már a kiformált szobrot látja a kőben,
melyben majd sokan gyönyörködnek.
A gazda a vetőmagot nézi
s az érett kalászt látja már szeme,
amiből sok embernek lesz kenyere.
Az asztalos a deszkát szemléli
és szeme már látja a kész bútorokat,
melyeket sokan használnak majd.
S míg a mérnök a sebes folyót nézi a hegyekben,
szeme már az óriási gátat látja,
amely vizet juttat a kiszáradt földekre.
A Megváltó a bűnösre nézett
és szeme már megtérését látta,
áldott életét, mely csak Őt szolgálja.

Ó Uram, bennem bűnös emberben olyan akarat van,
amely a te szent akaratod ellen lázadozik.
A márvány enged a szobrász ügyes kezének.
A vetőmag kikel és kalászba szökken.
A deszka sem berzenkedik az asztalos ellen.
A folyóvíz más mederbe folyik majd,
hogyha felépítik az óriási gátat.

Ó Uram, végy kezedbe és Szentlelked által
teremts újjá engem.
Légy türelmes hozzám, ne mondj le rólam,
míg olyan nem leszek, amint te akarod. Ámen.

Ifjúsági oldal - nem csak ifjúságnak

   Vakáció! Micsoda Bűvös szó! Vége a tanításnak, itt a szabadság!
   Te mire használod fel a szabadságodat? Egyedül vagy az élet kormányrúdjánál. Éppen ezért méginkább légy ura gondolataidnak, vágyaidnak, cselekedeteidnek!
   Az üdülésben, barátkozásban is csak azt válaszd, ami fölemel! Csak ott állapodj meg, ahol az örömök is tiszták, és üdvösséged felé vezetnek! Ne engedd magad mások hálójába keríteni! Légy a magad irányítója!
Indulj ennek a szünidőnek vasakarattal, megőrizve mindig a leglényegesebbet: Krisztus barátságát!
 


Imádság szünidőre

Az olyan szünidőtől, amely puhánnyá teszi az embert, amely csak henyélésben telik, s amelyből az értelemnek és a szívnek semmi haszna sem származik, ments meg engem, Uram!
Attól a naptól, amely nem imádsággal kezdődik, s amely nem hálaadással, Istentől távol végződik
A lustálkodástól, a késői felkeléstől, amely a rosszra való hajlamnak kedvez
A léha szórakozástól, amely gyöngíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a bűn iránt
A pénz könnyelmű elszórásától, amelyet esetleg nem is én kerestem meg
A veszekedős, megszóló szavaktól, melyeket Tőled sosem hallhattam volna
A viszálykodástól, versengésektől, melyek pártoskodáshoz vezetnek, ments meg engem, Uram!

Hogy lelkem mindig boldog és hálával telt legyen, add meg Uram, kérlek!
Hogy szüntelenül Krisztus békéje töltse el szívemet
Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe
Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék
Hogy utaim mindig egyenesek legyenek
Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell
Hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem
Hogy mindenben a jót lássam meg
Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami felemel, add meg Uram, kérlek!
 

2001. június 17-én lesz ebben az évben Úrnapja és a Te Deum is! Az egész évért hálát adó szentmise után az Oltáriszentésggel kimegyünk a templomkertbe, hogy körmenetben mutassuk meg "az egész világnak" Krisztust és a mi hitünket. Istent dicsérve imádkozva és énekelve kell részt venni rajta, nem pedig egymással beszélgetve, fecsegve, nevetgélve! Járj úgy a körmeneten, hogy a te buzgóságodról vehessenek példát a hívek!
 
 

Vigyünk gyertyát!

Az Afrikából hazatérő tapasztalt papot faggatják társai:
- És mondd, igaz, hogy a ragadozók soha nem támadnak arra az emberre, aki égő szentelt gyertyát visz a kezében?
- Igaz, feltéve, ha elég gyorsan viszi!

Isten úgyis tudja

Két testvér eltéved az erdőben egy nyári délutánon.
- Ilyenkor imádkozni kell, mondta az édesanyám. Tudsz imádkozni? - kérdi a kisebb gyermek bátyjától.
- Nem tudok, de elmondom az ábécét, és a Jóisten majd kiválogatja azokat a betűket, amelyekből összeáll az ima
 
 << visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.